Obchodní podmínky

  • Úvodní ustanovení 

Pokud nebyly písemně sjednány podmínky jiné, upravují tyto všeobecné dodací podmínky vydané v souladu s ustanovením obchodního zákoníku smluvní vztahy vznikající mezi prodávající Marií Duničkovou, Růžená 90, 589 01 Třešť, IČ 07649134, jako prodávajícím a kupujícím.
 

  • Předmět plnění 

Předmětem plnění je výroba a  dodávka zboží sjednaná s prodávající Marií Duničkovou.
 

  • Cena plnění 

Uváděné ceny jsou úplné. Cena zboží standardně dodávaného a uvedeného v ceníku se řídí tímto ceníkem pokud není písemně sjednaná cena jiná nebo pokud není upravena ceníkem novým.

Vyhotovená kalkulace je závazná pouze za předpokladu dodání veškerých informací nutných ke správné kalkulaci. Při změně některých parametrů kalkulace, si prodávající vyhrazuje právo na změnu ceny. 

Za součást dodávky není považována grafická příprava, a jiné komponenty potřebné pro realizaci zakázky. Tyto zůstávají majetkem prodávající.

Prodávající poskytuje v rámci jednotlivých objednávek množstevní slevy a přirážky k základní ceně. Tyto jsou stanoveny v jednotlivých cenících zboží nebo jsou upřesněny v nabídce a kupní smlouvě. 

K ceně za výrobky se připočítávají náklady na balení a dopravu zboží. Tyto jsou stanoveny v ceníku nebo upřesněny v nabídce a kupní smlouvě. 
 

  • Dodací lhůta 

Doba dodání zboží závisí na konkrétní objednávce, druhu zboží či obtížnosti při výrobě a je stanovena v příslušné kupní smlouvě. Termín dodání je dohodnut s prodávající. Termínem dokončení se rozumí den vyskladnění zboží z výroby.

Prodávající je oprávněn plnit předmět smlouvy i částečně a kupující je povinen částečné plnění předmětu převzít. 
 

  • Platební podmínky 

Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu za dodané zboží a služby včetně případného dopravného, nákladů na balení jakož i event. přirážek a DPH. 

Při platbě fakturou vzniká prodávajícímu právo na fakturaci dnem předání zboží zákazníkovi nebo prvnímu veřejnému dopravci. 

Splatnost faktury je do 14-ti dnů ode dne jejího vystavení, přičemž faktura se považuje za uhrazenou dnem připsání celé fakturované částky na účet prodávajícího.

Prodávající je oprávněn fakturovat i částečné plnění předmětu smlouvy a kupující je povinen takovou fakturu v době splatnosti uhradit. 

Kupující nabývá vlastnického práva ke zboží až dnem zaplacení kupní ceny ve prospěch prodávajícího v plné výši. 
 

  • Odstoupení od smlouvy 

Prodávající může od smlouvy odstoupit, jestliže kupující je v prodlení s úhradou zálohy o více jak 10 dnů po dohodnutém termínu, dále v případě hrubého porušení smlouvy nebo v případech stanovených obchodním zákoníkem. Odstoupit od smlouvy je oprávněn prodávající také v případě, že odběratel nedodá dohodnuté podklady pro realizaci zakázky. 

 V případě odstoupení prodávajícího nebo kupujícího od smlouvy se kupující zavazuje uhradit ve prospěch prodávajícího veškeré odebrané a přitom neuhrazené zboží včetně služeb. 

 Prodávající neodpovídá za zpoždění nebo nemožnost dodávky zboží v důsledku vyšší moci. Prodávající je v takovém povinen informovat kupujícího a má pak právo prodloužit dodací lhůtu nebo odstoupit od smlouvy a to bez odpovědnosti za škody vzniklé kupujícímu nesplněním dodávky. 
 

  • Další ustanovení 

Pro uplatnění odpovědnosti za vady jsou pro smluvní strany závazná ustanovení par. 422 a násl. obchodního zákoníku. 

 Zjevné vady musí být kupujícím písemně oznámeny prodávajícímu a to nejpozději do 7-mi dnů po převzetí zboží a skryté vady nejpozději do 3 měsíců. V případě, že zboží má vady oproti objednanému provedení je prodávající povinen vady odstranit opravou, náhradním plněním, nebo jiným způsobem dle dohody s kupujícím, a to nejpozději do 2 měsíců po oznámení reklamace. Další nároky, zejména nároky na náhradu nepřímých a následných škod, jsou z odpovědnosti za vady vyloučeny.

 Prodávající ručí za zboží dodané kupujícím pouze do výše sjednané ceny. Pokud kupující žádá ručení do výše celkové ceny dodaného zboží, je potřeba sjednat toto písemně. K ceně je pak připočtena přirážka, jejíž velikost se vypočítává dle charakteru dodaného zboží. 

Okamžikem převzetí zboží kupujícím nebo jeho předáním veřejnému dopravci přechází riziko ztráty, zničení nebo poškození zboží z prodávajícího na kupujícího. Škoda vzniklá později nemá vliv na povinnost kupujícího zaplatit smluvenou kupní cenu. 

Za veškerá práva a závazky vyplývající z užívání zadaných předloh k výrobě a potisku  ručí zadavatel. Prodávající neručí za právní vady zboží.